29.05.2020.

Znajdujesz się: Start
 Szanowni Państwo 

 

1. Informujemy, że od 11 maja 2020r. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej wznawia działalność w zakresie  rehabilitacji leczniczej. Ze względu na konieczność przestrzegania procedur bezpieczeństwa prosimy   przed wizytą o kontakt telefoniczny.

 

2)Informuję, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. poz. 379 oraz poz. 568), rodzice dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie będą uczęszczały do przedszkola, szkoły czy innej placówki z powodu COViD-19 mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje również osobie sprawującej osobistą opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną nieuczęszczającą do szkoły czy ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

3) Od 18 maja 2020r. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, będą prowadzone zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia harmonogramu zajęć.

 


 

Działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach zostaje zawieszona do 08 czerwca 2020r.

Kolejne komunikaty dotyczące funkcjonowania placówki będziemy przekazywać na bieżąco .

Rodzice będą informowani indywidualnie o formach organizacji kształcenia zdalnego.


 

 

„Nie idź przede mną – mogę nie nadążyć.

Nie idź za mną, nie umiem prowadzić.

Idź przy mym boku – po prostu bądź mym przyjacielem”                                            

- A.Camus  

 

 

                                                                             

                            

Serdecznie witamy na stronie internetowej

   Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego               

 

Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno -Wychowawczy ( OREW) jest niepubliczną placówką edukacyjną oraz zakładem opieki zdrowotnej. Jest to ośrodek dziennego pobytu dla osób  z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 lat.  Placówka umożliwia podopiecznym z deficytami rozwojowymi i niepełnosprawnością intelektualną  realizację wczesnego wspomagania, wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki na poziomie szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej przysposabiającej do pracy. Oprócz realizacji zadań edukacyjnych OREW zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną, terapię psychologiczną, logopedyczną, terapię EEG Biofidback i Tomatis, terapię prowadzoną metodą Dennisona, W.Sherborne, Montessori, SI, terapię Svetlany Masgutovej. Placówka zapewnia kompleksową opiekę medyczną, rehabilitację leczniczą.

 Pomoc świadczona jest bezpłatnie. 

 

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 874219981 lub zapraszamy do zapoznania się z działalnością placówki na stronie internetowej .